Beleef de Bergen

      Stuur jezelf op avontuur

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Trailz Wandelreizen, handelsnaam TrailzWandelreizen.nl verder afgekort als TRAILZ

Artikel 1 – Algemeen
1.1. TRAILZ adviseert en/of bemiddelt in wandelreizen op basis van eigen vervoer. TRAILZ bemiddelt bij het selecteren en reserveren van accommodaties ten behoeve van de reiziger en adviseert de reiziger terzake van aanrijd-routes om bij deze accommodatie(s) te komen en/of routes die vanaf dergelijke accommodatie(s) ondernomen kunnen worden.

1.2 TRAILZ doet haar best de reiziger zo goed en volledig mogelijk voor te lichten. TRAILZ draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal dat door of onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.

1.3 TRAILZ doet haar best een route aan te bieden die past bij de wensen van de reiziger. De reiziger is zelf volledig verantwoordelijk voor de inschatting van eigen kunnen. De verantwoording om (een deel van) de route te lopen ligt volledig bij de reiziger.
1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en diensten door TRAILZ en op alle overeenkomsten met reizigers waarbij TRAILZ partij is.

Artikel 2 – Communicatie; groepen
2.1 Alle communicatie, inclusief boekingen, bevestigingen en facturen, verloopt elektronisch (via e-mail). De uiteindelijke reisinformatie zoals routes e.d. worden, nadat de volledige reissom is voldaan, in overleg met de reiziger per post en/of per e-mail aan de reiziger verzonden.

2.2 Indien sprake is van meerdere reizigers die gezamenlijk als één groep boeken, wordt de reisinformatie verzonden naar het (post)adres van de contactpersoon van die groep.

2.3 Indien sprake is van meerdere reizigers die gezamenlijk boeken of indien een persoon boekt (mede) namens of ten behoeve van één of meer anderen, wordt de reiziger die optreedt als aanmelder respectievelijk contactpersoon geacht volledig bevoegd en gemachtigd te zijn namens alle tot die groep behorende reizigers te handelen en is de aanmelder respectievelijk contactpersoon jegens TRAILZ hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van alle verplichtingen, waaronder maar niet beperkt tot de betalingsverplichtingen, door de tot deze groep behorende personen respectievelijk door de reizigers namens of ten behoeve waarvan hij/zij heeft gehandeld.

Artikel 3 - Overeenkomst
3.1 Tussen TRAILZ en de reiziger komt een overeenkomst tot stand wegens aanvaarding door de reiziger van de door TRAILZ aangeboden reisbemiddeling.

3.2 Alle overeenkomsten komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat de door TRAILZ aan de reiziger door bemiddeling aangeboden accommodatie in de door de reiziger aangegeven periode beschikbaar is. TRAILZ zal de reiziger hiervan zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van de bevestiging van de reiziger op de hoogte stellen. Is een accommodatie niet beschikbaar in de door de reiziger aangegeven periode, dan heeft TRAILZ de keuze om ofwel vervangende, vergelijkbare accommodatie aan de reiziger aan te bieden ofwel de overeenkomst te ontbinden. De enkele mededeling door TRAILZ, op de in artikel 2 aangegeven wijze, dat een accommodatie niet beschikbaar is en dat geen vervangende, vergelijkbare accommodatie beschikbaar is, heeft tot gevolg dat de overeenkomst is ontbonden.

3.3 Indien TRAILZ overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2 vervangende, vergelijkbare accommodatie heeft aangeboden aan de reiziger maar de route daardoor ingrijpend wijzigt, heeft de reiziger 3 (drie) dagen na verzending van het aanbod door TRAILZ de mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien door zijn/haar wens hiertoe op de in artikel 2 aangegeven wijze aan TRAILZ te communiceren. Bij gebreke daarvan wordt de reiziger geacht de door TRAILZ aangeboden vervangende, vergelijkbare accommodatie te hebben aanvaard.

3.4 Uitsluitend TRAILZ kan een beroep doen op de in artikel 3.2 bedoelde ontbindende voorwaarde.

Artikel 4 - Betaling
4.1 Een reissom geldt per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. In de reissom zijn begrepen de diensten en voorzieningen die in het aanbod zijn vermeld en waarin TRAILZ wellicht heeft bemiddeld.

4.2 Bij totstandkoming van de overeenkomst dient de totale som uiterlijk 7 (zeven) werkdagen voor de dag van vertrek door TRAILZ te zijn ontvangen.

4.3 Bij niet tijdige betaling is de reiziger van rechtswege in verzuim. TRAILZ zal de reiziger daar per e-mail op wijzen, waarna de reiziger de mogelijkheid heeft het nog verschuldigde bedrag binnen 5 (vijf) werkdagen alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden per de dag waarop het verzuim is ingetreden. TRAILZ heeft het recht om haar schade op de reiziger te verhalen en/of annuleringskosten in rekening te brengen.

4.4 In geval van niet tijdige betaling heeft TRAILZ het recht de buitengerechtelijke kosten van incasso die – naast de door TRAILZ geleden schade en eventuele annuleringskosten – worden gesteld op minimaal 15 % van het openstaande bedrag.

4.5 TRAILZ is gerechtigd tot 20 (twintig) dagen voor de vertrekdatum de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de verschuldigde heffingen en/of wisselkoersen. Indien TRAILZ van dit recht gebruik maakt, geeft zij aan op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen, doch alleen indien deze, alle omstandigheden in aanmerking nemende, onredelijk is, in welk geval TRAILZ het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

4.6 TRAILZ is gerechtigd tot het in rekening brengen van een vergoeding voor het maken van een reisvoorstel. Indien de reiziger het voorstel aanvaard zal, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, deze vergoeding in mindering worden gebracht op de na boeking nog te betalen reissom.

Artikel 5 - Annuleren
Door reiziger
5.1 Annulering kan alleen schriftelijk per e-mail geschieden.

5.2 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger de volgende annuleringskosten verschuldigd:
• bij annulering tot 2 weken (14 kalenderdagen) vóór de vertrekdag: 10% van de reissom
• bij annulering tussen 2 weken (14 kalenderdagen) en 1 week (7 kalenderdagen) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom.
• bij annulering vanaf 1 week (7 kalenderdagen) vóór de vertrekdag: 100% van de reissom

5.3 Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten van de tot die groep behorende reizigers, zodat alle tot die groep behorende reizigers de bedragen als genoemd in artikel 5.2 verschuldigd zijn. Indien evenwel één of meer van de tot die groep behorende reizigers aangeven zulks te willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor de geboekte accommodatie voorkomt, blijven de overeenkomsten tussen TRAILZ en die reizigers in stand, onverlet overigens het bepaalde in artikel 2.3. De bedoelde reizigers zullen in dat geval de reissom betalen zoals die voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeld staat respectievelijk door TRAILZ aan hen wordt aangeboden.

Door TRAILZ
5.4 TRAILZ heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van TRAILZ aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

5.5 TRAILZ heeft het recht om bij het niet behalen van het minimale aantal deelnemers tot vier (4) weken voor vertrek een groepsreis te annuleren. In dat geval wordt de reiziger een passend alternatief geboden of wordt de overeenkomst ontbonden en de reissom teruggestort.

5.6 Indien de oorzaak van de ontbinding aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de ontbinding aan TRAILZ kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van TRAILZ. Indien de oorzaak van de ontbinding noch aan de reiziger noch aan TRAILZ kan worden toegerekend, dragen partijen ieder de eigen schade.

5.7 TRAILZ is voorts gerechtigd de overeenkomst op niet wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige, onverwijld aan de reiziger meegedeelde omstandigheden. De reiziger kan zo’n wijziging slechts afwijzen, indien de wijziging hem/haar tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt en hij/zij dit binnen 3 (drie) dagen na het bekend worden van die wijziging op de wijze als bepaald in artikel 2 aan TRAILZ heeft gecommuniceerd.

Artikel 6 - Verplichtingen reiziger
6.1 De reiziger dient bij vertrek en gedurende de gehele reis in het bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, lidmaatschapspas NKBV. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen, waaronder maar niet beperkt tot financiële gevolgen, voor rekening van de reiziger.

6.2 De reiziger dient zelf zorg te dragen voor de door hem/haar gewenste verzekeringen waaronder eventueel reisverzekering, repatriëringsverzekering, ziektekostenverzekering en bergsportverzekering.

6.3 De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van TRAILZ ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/haar ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

6.4 De reiziger staat er jegens TRAILZ voor in dat hij/zij geen schade zal toebrengen aan andere bergsporters noch aan andere deelnemers aan de reis en hen niet zal hinderen, belemmeren of in gevaar zal brengen. De reiziger zal zijn/haar wandelgedrag te allen tijde van geval tot geval aanpassen aan de omstandigheden.

6.5 TRAILZ heeft het recht reizigers die deelnemen aan een groepsreis te weigeren, dan wel verdere deelname te ontzeggen als niet aan artikel 6.4 wordt voldaan, dan wel de reiziger over een conditie beschikt die niet voldoet aan de algemene eisen van de route. In geval van een dergelijke uitsluiting is TRAILZ niet verplicht de reissom of een deel daarvan aan de reiziger te restitueren.

6.6 Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de reiziger bekend te zijn met de aan hiken verbonden risico’s en gevaren, en met name ook aan de met wandelen buiten geasfalteerde paden en in de bergen, onder wisselende weersomstandigheden, verbonden risico’s en gevaren, daarvoor voldoende verzekerd te zijn en voldoende vaardig te zijn om de reis zoals die door TRAILZ is aangeboden, tot een goed einde te brengen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 TRAILZ zal zich inspannen om de overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, zal TRAILZ aan de reiziger de aantoonbaar geleden schade vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan haar is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a) de tekortkoming in de uitvoering is toe te rekenen aan de reiziger, of
b) de tekortkoming in de uitvoering die niet te voorzien was en/of niet kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken, of
c) de tekortkoming in de uitvoering is te wijten aan overmacht dan wel aan een gebeurtenis die TRAILZ of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.

7.2 TRAILZ zal naar gelang de omstandigheden op basis van advies en bemiddeling hulp en bijstand verlenen aan de reiziger, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger kan worden toegerekend, zal TRAILZ slechts hulp en bijstand verlenen voorzover dat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden. De kosten daarvan komen in dat geval voor rekening van de reiziger. De kosten komen voor rekening van TRAILZ, indien de tekortkoming in de nakoming aan haar of aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, overeenkomstig artikel 7.2 kan worden toegerekend.

7.3 Voor het overige is TRAILZ slechts gehouden eventuele schade te vergoeden, indien de tekortkoming in de nakoming te wijten is aan grove schuld of opzet aan de zijde van TRAILZ.

7.4 Iedere aansprakelijkheid van TRAILZ voor immateriële, indirecte, gevolg- of bedrijfsschade is uitgesloten.

7.5 De totale aansprakelijkheid van TRAILZ is per reiziger beperkt tot het bedrag van de door die reiziger betaalde som. TRAILZ is niet gehouden tot vergoeding van enig bedrag, indien de schade gedekt wordt door een door de reiziger gesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

7.6 Alle vorderingsrechten van de reiziger vervallen een jaar na afloop van de reis respectievelijk, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.

7.7 Een eventuele tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst dient onverwijld door de reiziger aan TRAILZ te worden gecommuniceerd op de in artikel 2 aangegeven wijze. Indien sprake is van een tekortkoming in of bij een accommodatie zal de reiziger die tekortkoming voorts onverwijld melden aan de accomodatieleiding ter plaatse, opdat deze kan trachten een passende oplossing te bieden. Indien de reiziger niet of niet tijdig aan deze meldingsplicht heeft voldaan, komt hem/haar geen recht toe op schadevergoeding (voorzover daarvan sprake kan zijn).

7.8 TRAILZ is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.

7.9 Schade aan de goederen van de reiziger komt voor rekening van de reiziger.

7.10 TRAILZ, noch een reisbemiddelaar / adviseur van TRAILZ, kan aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan of de gevolgen van een ongeval. De verantwoording om een route, of deel daarvan, te lopen ligt volledig bij de reiziger.

Artikel 8 - Bescherming persoonsgegevens
8.1 Voor het verwerken van advies en/of bemiddeling, het eventueel versturen van brochures en het verstrekken van informatie, heeft TRAILZ persoonlijke gegevens van de reiziger nodig. Dit kan bestaan uit de volledige naam, adres, contactgegevens, creditcardgegevens, paspoortgegevens, speciale wensen en overige zaken die relevant zijn voor een reis. Reizigers zijn akkoord met het verstrekken van deze gegevens. De gegevens worden beheerd door TRAILZ en worden uitsluitend gebruikt t.b.v. communicatie en het aanbieden van diensten aan reizigers, tenzij de persoonlijke gegevens o.b.v. wet en regelgeving of overheidsinstanties verstrekt moeten worden.


Artikel 9 – Geschillen
9.1 Op deze overeenkomst en op al hetgeen hiermee verband houdt of hieruit voortvloeit, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle eventuele geschillen tussen TRAILZ en de reiziger zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank in Maastricht.


 


E-mailen
Bellen
Info